XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Trang chủ»ĐẠO MẪU VIỆT NAM»THỈNH PHẬT KHOA

THỈNH PHẬT KHOA

THỈNH PHẬT KHOA
 
Lô hương xạ nhiệt, pháp giới mông huân,
Chư phật hải hội tất giao văn
Tùy sứ kết tường vân,
Thành ý phương ân
Chư phật hiện toàn thân
Nam-mô Hương vân cái Bồ - Tát ma ha tát (3lần)
Phù dĩ
Hương hoa đấu thể, Đăng chúc giao huy
Phạm tướng trang nghiêm, Hoàn ưng tán lễ ( nhạc)
Cử tán
Chí tâm tán lễ Đạo tràng chân pháp giới
Ngã phật sơ đăng giác đàn nội
Y chính hộ trang nghiêm,
Thánh phàm giao tự tại, phóng quang minh
Bất khởi, tọa chu sái hải,
Ngũ quả cập ngũ nhân,
Tập sứ tinh thập hội.
Đế võng trùng trùng vô giải ngại,
phả hiền tác thuyền trì,
Văn thù khai ám muội,
nhất sái la thành chính giác,
viên hành giải nguyệt,
tín chủ bảo bình an tăng phúc tuệ.
Đương lai thế xả diêm phù sinh tịnh độ.
Như lai diệu sắc thân,
Thế gian vô dữ đẳng
Vô tỷ bất tư nghì, Thị cố cung kính lễ.
Thập phương chư phật thái hư không,
Bách ức phân thân, hiển hiện đồng.
Biến hóa vạn ban bích ngọc tướng
Trang nghiêm thiên xích tử kim dung.
từ phong hiệu hiệu tường vân nhiễu.
Pháp vũ phi phi thụy khí lùng.
Giáo vọng tây kiền thân lễ thỉnh,
Giáng lâm đông độ giám vô cùng.
Thích Ca Mầu Ni Phật (họa) (3 lần)
Đại thánh tam giới sư như lai
Nam mô Đại Giác tôn,
thiên phúc tướng thanh niên tọa hạ,
thường trụ phật đà gia
Nan mô kim khẩu diễn vi diệu pháp
bí mật bảo tạng, thường trụ đạt ma gia ( 2 lần)
Nam mô du tam giới lịch tứ châu
thần thông diệu dụng thường trụ tăng già da (3 lần)
Nam mô sam tam bảo hộ, chính pháp
phạm vương đế thích, bát bộ long thiên chúng.
NHẤT THIẾT CUNG KÍNH TÍN LỄ LỄ THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
Phục dĩ: pháp duyên quang khải,
thành ý tinh kiền, dục nghinh chư phật dĩ lai lâm,
tu đương tứ phương nhi thanh tịnh.
Nghi bằng pháp thủy, quán sái đàn tràng,
Nhất trích tài chiêm, thập phương câu khiết,
Ngã phật giáo tại chung hữu, sái tịnh.
Đà na ni. Cẩn đương trì tụng. ( nhạc)
( niệm đại bi thần chú)
THỦY TÁN
Dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên
tĩnh không bất đức lợi nhân thiên
Pháp giới quảng tăng duyên,
Diệt tội tiêu khiên, hỏa diệm hóa hồng liên
Nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát (3lần)
Cung văn:
Dục nghinh thập phương Chư Phật)
Tu bằng ngũ phật pháp hương
yên ái, tường vân mật bá Thiên Đường
Phật Quốc.Phong phiêu thụy khí
tu đạt địa phủ long cung
ký năng cảm động vu thánh hiền,
tất thị vô ảnh hưởng.
Cố kinh vân tín căn sinh nhất niệm,
chư Phật tận giao chi,
phần hương đạt tín đà la ni
cẩn đương trì tụng.
Giới hương định hương giữ tuệ hương.
Giải thoát, giải thoát tri kiến hương
Quang minh vân đài biến pháp giới,
Cúng giàng thập phương vô lượng Phật
hương tài nhiệt lộ phần bảo định chung.
Chiên đàn trầm nhũ chân kham cúng.
hương yên liễu nhiễu liên hoa động,
Chư Phật bồ tát hạ thiên cung
Thanh lương sơn la hán,
nạp thụ nhân gian cúng
Nam mô: hương cúng giàng Bồ Tát ma ha tát (3 lần)
Cung văn
Phật chân pháp thân, do nhược hư không,
vô lượng công đức sở thành tựu cố,
tiên tương pháp thủy, quán sái đàn tràng,
thứ bị danh hương, phả thân cúng dạng.
Dĩ thử thỉnh Phật, chư Phật giáng lâm,
dĩ thử sám hối tội diệt phúc sinh,
Kỳ phúc bách phúc tự chí,
độ sinh, chúng sinh giải thoát
giáo hữu phụng thỉnh chân ngôn
cẩn đương trì tụng.
Nam mô: bộ bộ đế, lị già, lị đá, rị đát, đá
nga đá ra (3 lần)
Tín chủ kiền thành phần hương bái thỉnh
(tín chủ phụng hương mật đảo xong cử tán)
Giới định chân hương
phần khởi xung thiên thượng
Tín chủ……Kiền thành nhiệt tại kim lô phóng
khoảnh khắc nhân huân tức biến mãn thập phương,
tích nhật gia du, miễn nạn tiêu tai chướng
Nam mô: hương cúng dàng bồ tát ma ha tát (3lần)
Cẩn vận chân hương chí tâm bái thỉnh:
Nam mô: Thiên hoa đài thượng bách bảo quang trung
Quá Nhất thiết thường trụ, Phật đà gia tôn
Hiện Nhất thiết thường trụ, Đạt ma gia tạng
Vị lai Nhất thiết thường trụ, tăng già da chúng
Duy nguyện:
Thiên thùy bảo cái, địa dũng kim liên,
giáng phó đạo tràng, thụ tư cúng giàng
Hương hoa thỉnh
Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh:
Đại hùng Giác phụ lưỡng túc Y Vương,
biến hóa ức thiên độ nhân vô lượng.
Thanh tịnh pháp thân, tỳ lư Xá Na Phật.
Viên mãn báo thân, lư Xá Na Phật
Thiên bách ức hóa thân, thích ca Mâu Ni Phật.
Đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật
Tây phương giáo chủ cửu phẩm đạo sư A Di Đà Phật
Đông phương Dược Sư lưu ly quang vương Phật.
Ngũ phương, ngũ Phật, Thập phương, thập Phật
Tam thập ngũ Phật, Ngũ thập tam Phật
Trang nghiêm kiếp thiên Phật, Hiền kiếp thiên Phật,
Tinh tú kiếp thiên Phật
Tận thập phương tam thế nhất thiết chư Phật.
Duy nguyện:
Ngã Phật từ bi, bất vi bản thệ,
lân mẫn hữu tình, quang giáng đạo tràng (gia đường) chứng minh công đức
Hương hoa thỉnh
Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh:
Tam thừa bí điển, Ngũ bộ Huyền văn,
giá lý đẳng đệ nhất, nghĩa thiên ngôn
chỉ đích chân tam muội hải.
Xuân lôi phạm hưởng khai huyền nghĩa
ư lộc giã, uyển trung ca lăng tiên âm,
tuyên văn cú ư kim cương tọa thượng.
Nha tiêm tối xám ngọc trục tâm lương,
lý triệt, nhất thừa, thanh,hòa, hải
triều văn thứu lĩnh; Kinh Phiên tam tạng,
Công kiên kiếp thạch bí long cung,
tượng bán ngôn nhi thiên chướng tiêu trừ,
Bằng tứ cú nhi lục tần thanh tịnh.
Duy – Nguyện:
Tam thừa bảo tạng chư phẩm tôn kinh,
Tử- Kim- Quang tụ diệu thập phương,
Bạch ngọc hào phân huy sa giới,
Giáng phó đạo tràng (Gia đường)
chứng minh công đức.
Hương hoa thỉnh
Tái vận chân hương, chí tâm bái thỉnh:
Nhập Bi- Nguyện hải thụ công đức
lâm chủng chủng trang nghiêm từ bi vô lượng.
Nam- Mô: Đại- chí Văn thù sư lợi Bồ- Tát.
Đại- Hành- Nguyện Phổ- Hiền……Bồ tát.
Đại từ- bi Quan thế âm………….Bồ tát.
Lương- Hữu – Đức Đại- thế - Chí ……..Bồ tát.
Vô- Tận- Ý- ……………………………Bồ tát,
Bảo-Đàn – Hoa…………………………Bồ tát.
Dược vương ……………………………Bồ tát,
Dược – thượng …………………………Bồ -tát.
Nhật- Cung Bồ- ………………………..Tát,
nguyệt –cung………………………….. Bồ -tát.
Trường – Thọ ………………………….Bồ tát,
Duyên thọ ……………………………...Bồ- tát.
Di – Lặc ………………………………Bồ - tát;
Thất – Câu -Chi Phật Mẫu Đại - Chuẩn - Đềminh vương.. Bồ Tát
Minh – Dương cứu khổ bản tôn địa tạng vương Bồ Tát.
Phả quang giải – oan – kết …………….Bồ Tát
Thanh tịnh Đại - Hải- chúng…………... Bồ Tát
Duy nguyện:
chư tôn Bồ Tát, Ma ha tát.
Bất vi bản thệ, phủ vận thần thông,
giáng phó đạo tràng(gia đường) chứng minh công đức
Hương hoa thỉnh
Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh:
Nam mô tiểu xưng la bốc, trưởng hiệu Mục Liên
Thiện tâm xuất, hiếu tử chi môn.
Tu thân thiệu, Phật Pháp chi đạo.
Thần thông đệ nhất, vận từ bi,
Nhi cứu khổ, chúng sinh,
Hiếu thuận cư tiên, trì trai giới
nhi, báo ân phụ mẫu,
Bi ca xa trì tích trượng, Diêm vương,
văn nhi hợp trưởng hàng tâm,
viên đính tướng quải phương bào
ngục tốt, kiến nhi đê đầu củng thủ
Cung duy:
Đại bi, Đại nguyện, Đại Thánh, Đại từ,
ma ha Mục Kiền Liên tôn giả liên tọa hạ.
Duy nguyện:
Bất vi bản thệ, lân mẫn hữu tình
quang giáng đạo tràng (gia đường)
chứng minh công đức
Hương hoa thỉnh
Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh,
Nam mô từ tâm quảng đại, hoàng thệ vô biên,
xả huyễn thân nhi đốn liễu vọng duyên
đầu giác hoa nhi, tảo mông thụ ký.
Thủ chung tích trượng,
chấn khao địa ngục, chúng môn khai,
chưởng thượng minh châu
chiếu triệt thiên đường, chư lộ thấu.
Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề,
địa ngục vị không thệ bất thành Phật,
thù thâm ân ư Phụ Mẫu,
thí quảng lợi ư quần sinh
Cung duy:
Nam mô: Đại bi đại nguyện, Đại Thánh, Đại từ
U Minh cứu khổ bản tôn
Địa Tạng Vương Bồ Tát Liên tọa hạ.
Duy nguyện:
Bất vi bản thệ, Phủ vận thần thông
giáng phó đạo tràng chứng minh công đức
Hương hoa thỉnh
Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh
Tứ quảng tứ hướng bích chi Phật.
Thanh Văn La Hán hiên Thánh Ta tăng,
Phả thiên ứng cung tân đầu lư
Đại Đức … Tôn giả
A nhã kiều trần như ………………...Tôn giả
Ma ha ca diếp ………………………. Tôn giả
Ưu lâu tần loa ca diếp………………..Tôn giả
La đề ca diếp ………………………...Tôn giả
Xá lợi phất ………………………….. Tôn giả
Đại mục Kiền Liên …………………. Tôn giả
Ma ha ca chiên duyên………………..Tôn giả
A lâu nâu đà …………………………Tôn giả
Kiếp tân la ………………………….. Tôn giả
Kiều Phạm Ba Đề……………………Tôn giả
Li bà đa …………………………… Tôn giả
Tất lăng già bà ta……………………. Tôn giả
Bạc câu la ……………………...…… Tôn giả
Ma ha câu hi la………………...……. Tôn giả
Nan đà ………………………………. Tôn giả
Tôn đà la, nan đà……………………. Tôn giả
Phú lâu na, di đa na ni tử……………. Tôn giả
Tu Bồ Đề …………………………… Tôn giả
Át nan ………………………...…….. Tôn giả
La hầu la………………………… …..Tôn giả
Như thị chúng sở tri thức,
đại A La – Hán, phụ hữu học, vô học,
nhị thiên nhân đẳng, tây thiên đông độ,
Nam Việt – Lịch đại tổ sư, Tào khê
nam hoa, tự đại giám chân không,
Phổ giác viên minh,
thiền sư nhục thân Bồ Tát.
Yên Tử sơn Đầu Đà,
Điều Ngự,Giác Hoàng, Tĩnh Tuệ Thiền sư,
Báo nghiêm Tháp Hoằng, Pháp độ nhân, Chuyết
Công Hòa Thượng, Phổ Giác quảng tế,
Đại Đức Thiền Sư nhục thân Bồ Tát.
Tại cộng Hào Thượng, Minh Hạnh Thiền sư,
Anh Công, Chí Công, Đại Đức thiền sư,
Lương Vũ Đế Quân, Tam Châu Cảm Ứng,
Hộ Pháp Vi Đà, Tôn Thiên Bồ Tát.
Nhị thập ngũ vị Giới thân,
Nhất thập bát vị
hộ giáo Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát
Duy nguyện:
chư tôn Bồ Tát, bất vi bản thệ, lân mẫn hữu tình
quang giáng đạo tràng ( gia đường) chứng minh công đức
Hương hoa thỉnh
Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh
Vô sắc giới chung,
tư không, tứ thiên thượng đế.
Sắc giới tứ thuyền,
nhất thập bát thiên, thiên đế.
Dục giới Thiên Chung, lục thiên Thiên Đế.
Hiệu Thiên chí tôn
Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế
Thái thượng Tam Nguyên,
Tam phẩm tam quan Đại Đế.
Nam cực Bắc Đẩu
trường sinh tử vi đại đế
Nhị Thập bát tú,
Thập nhất liệt điệu Tinh Quân
Thập nhị Cung Phận, Tôn Thần,
Trai Chủ hợp gia, sở thuộc
Bản Mệnh nguyên thần, chân quân,
tinh đẩu hà hán, vạn trượng cao chân,
chủ thiện phạt ác, hộ thế tứ phương, bát bộ kim cương, Thập Nhị Dược Xoa đại tướng,
Bát Bộ Hộ Pháp long thiên,
càn thát bà, A tu la, Ca lâu la,
Khẩn lá la, La hầu la già,
nhân phi nhân đẳng, nhất thiết thánh chúng.
Duy nguyện:
Bất khả uy quang, thỉnh giáng đạo tràng chứng minh công đức
Hương hoa thỉnh
Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh:
Nhạc phủ chí tôn Đông nhạc
thiên tề đại nhân sinh thánh đế quân.
Nam nhạc tư thiên, chiêu thánh đế quân
Tây nhạc kim thiên, thuận thánh đế quân.
Bắc nhạc an thiên nguyên thánh đế quân.
Trung nhạc Trung thiên, sùng thánh đế quân.
Nhạc phủ gia khánh nhất thiết quyến thuộc tôn thần
Duy nguyện:
Bất xả uy quang, thỉnh giáng đạo
tràng chứng minh công đức
Hương hoa thỉnh
Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh:
Địa phủ chí tôn, bắc âm phong đô
nguyên thiên đại đế, quan thánh đế quân.
Phong đô lục động các vương quyến thuộc,
Minh phủ …………Thập điện Minh vương
Đệ nhất điện………Tần quảng Minh vương
Đệ nhị điện ………Sở giang Minh vương
Đệ tam điện………Tống đế Minh vương
Đệ tứ điện ……….Ngũ quan Minh vương
Đệ ngũ điện………Diêm la Minh vương
Đệ lục điện ….....Biến thành Minh vương
Đệ thất điện…….Thái sơn Minh vương
Đệ bát điện …….Bình chính Minh vương
Đệ cửu điện…….Đô thị Minh vương
Đệ thập điện……Chuyển luân Minh vương
Phả cập lục viện, thượng thư tào liêu
Điển trưởng, tư quan địa phụ chư ngục đẳng thần.
Duy nguyện:
Bất xả uy quang, thỉnh giáng đạo
tràng ( gia đường) chứng minh công đức
Hương hoa thỉnh
Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh:
Thủy Phủ chí tôn
Phù Tang Cam Lâm Đại Đế.
Tứ độc giang hà, hoài hải
Quảng Nguyên Đại Vương,
Cửu giang tứ hải Bát đại……….Long vương
Hải vân uy đức luân cái……….. Long vương
Bạt nan đà ……………………. Long vương
Sa già la ………………………. Long vương
Hòa tu cát …………………….. Long vương
Đức soa ca…………………….. Long vương
A na bà đạt đa…………………. Long vương
Ma na tư ………………………. Long vương
Ưu bát la………………………. Long vương
Nhất thiết bát hải……………….. Long vương
Thuộc xuyên tự điển khê uyên đàm
động thủy phủ nhất thiết chư ti chân tể.
Duy nguyện:
bất xả uy quang thỉnh giáng đạo tràng chứng minh công đức
Hương hoa thỉnh
tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh:
Kim Niên, Kim nguyệt, Kim nhật, kim thời
hư không quá vãng, thần tiên
tứ trực công càn, ngũ phương sứ giả,
trì phán đồng tử, dẫn đạo tướng quân.
Kim niên đương cai thái tuế
chí đức tôn thần,
bản phủ châu huyện, Thành Hoàng tôn thần,
bản cảnh đương cai xã lệnh
Thủ thổ chí thần ( gia cư phụng tự)
Hương hoa hữu cảm nhất thiết minh thần,
môn thừa hộ úy, tỉnh táo long quang giám trai sứ giả, Thiên lao địa thần.
Pháp Duyên hữu cảm, vô lượng thần kỳ.
Thị thánh thị phàm, viết u viết hiển.
Duy nguyện:
Lai lâm pháp hội, chiêm ngưỡng thế tôn,
thủ hộ đàn tràng chứng minh công đức
Hương hoa thỉnh
Thượng lai phụng thỉnh:
ký hạ quang lâm, an tọa chân ngôn
cẩn đương trì tụng ( nhạc)
thập phương chư phật giáng đạo tràng,
Hộ pháp long thiên giáng đạo tràng
Thụ thử hương hoa phả cúng dàng
Thụ thử trai duyên phả cúng dàng.
bất xả từ bi tác chứng minh
Bất xả uy quang tác chứng minh
Nam mô vân lai tập Bồ Tát ma ha tát (3 lần)
Ân cần phụng thỉnh:
Phật Pháp Tăng Tam Bảo,
thiên địa thủy vạn linh,
Lượng Phật Thánh Dĩ Từ Bi
tất thùy lân nhi cảm ứng.
Cung vọng:
Thập phương Tam Bảo,
Chư Phật, ThếTôn,
Hộ Pháp long thiên,
vô biên thánh tiết
thị nhật( dạ) kim thời
bất xả từ bi,
quang giáng hương duyên,
Chứng minh công đức.
Dĩ kim tín chủ kiền cụ hương hoa,
đăng, trà, quả, thực,
lý đương phụng hiến
Nam mô tát phạ, tát tha nga, đá phạ rô chỉ đế án tam bạt ma tam bạt la hồng (3 lần)
Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga, đá ra, đát điệt tha án tô rô, tô rô bát na tô rô sa bà ha (3 lần)
Thử thực sắc hương vị
Thượng cúng Thập Phương Phật
chung phụng chư Thánh Hiền
Hạ cập lục đạo phẩm
đẳng thí vô sai điệp
Tùy duyên giai báo mãn.
Năng ninh chí giả,
đắc vô lượng ba na mật,
tam đức lục vị cúng Phật,
Cập tăng pháp giới, Hữu tình
phả đồng
cúng giàng.
Án nga nga nẵng tam bạt phạ phiệt nhật la hộc ( 3 lần)
Nam mô phả cúng giàng Bồ Tát Ma Ha Tát (3lần)
Khể thủ bạc già, phạm
viên mãn tu đà la,
Thượng thừa Bồ - tát
tăng công đức nan tư nghì.
Ngưỡng duy: Tam – Bảo chư phật, thế tôn,
chứng minh công đức
Nam mô…………………Phật đà gia.
Nam mô…………………Đạt ma gia.
Nam mô…………………Tăng già gia.
Nam mô…………………Đa bảo Như – lai
Nam mô…………………Bảo thắng Như – lai
Nam mô……………Diệu sắc thân Như – lai
Nam mô……………Quảng bác thân Như - lai
Nam mô…………………Ly phố úy Như-lai
Nam mô……………Cam lộ vương Như – lai
Nam mô…………………A-Di-Đà Như – lai
Duy nguyện:
Thường trụ Tam – Bảo Thất Phật thế tôn,
Bất xả từ bi, vị tác chứng minh, cúng dàng, dĩ tất,
cụ hữu đầu từ kim đương tuyên đọc ( mật đảo).
Tín chủ hộ quỳ phụng sớ văn kỳ đảo
Khể thủ ­­­ú chúc kiền điều ngự chủ a á a
Kim thân trượng lục độc xưng a tôn a
Diện như mãn nguyệt bạch hào quang a á a
Giám sát sự thời kiền đảo sớ i a á a
Kim thời khải thỉnh a á a
Hữu sớ tuyên dương, hạnh đối uy quang,
Cung duy từ thính cẩn đương tuyên â a bạch,
Tuân phụng Như – lai,
thần tuân phụng Thích ca Như lai,
Di giáo, đệ tử chúng đẳng
Thành hoàng thành khủng, khể thủ
Khấu thủ bách bái cẩn từ
Tuyên bạch thượng ngôn.
- Tụng kinh hóa sớ -
Cúng giàng công đức thù tháng hạnh
Vô biên thắng phúc giai hồi hướng
Phổ nguyện tầm lịch chư hữu tình
Tốc vãng vô lượng quang phật sái
Hồi hướng nhân duyên tam thế phật
Vă thù phổ hiền quan tự tại
Nguyện dữ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết ngã đẳng chúng sinh
Giai coongjt hành phật đạo
Thập phương tam thế nhất thiết phật
Chư tôn bồ tát ma ha tát
Ma ha bát nhã ba la mật
Tứ sinh cửu hữu đồng đăng
Hoa tạng huyền môn bát nạn tam đồ
Cộng nhập tỳ lư tính hải
Nam vô sa bà thế giới
Tam giới đại sư tứ sinh từ phụ
Nhân thiên giáo chủ
Thiên bách ức hóa thân
Bản sư thích ca mâu ni phật ????
Tự quy y tăng đương nguyện chúng sinh
Thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm
Tự quy y phật đương nguyện chúng sinh
Thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải
Tự quy y phật đương nguyện chúng sinh
Thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại
Hòa nam thánh chúng
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẵng dữ chúng sinh
Giai cộng thành phật đạo
Tín chủ kiền thành tạ lễ 4 cúng
Tạ đàn
Đàn nghi cáo tất.Pháp sự vân chu

 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo