XEM BÓI MIỄN PHÍ 0966662332

Mail: Xemboionlinemienphi.vn@gmail.com

Mail : Xemboimienphi.vn0966662332@gmail.com


Điện Thoại: 0966 662 332

Trang chủ»ĐẠO MẪU VIỆT NAM»Thứ tự các giá trong một vấn hầu như thế nào? Sau đây là thứ tự một vấn hầu cơ bản:

Thứ tự các giá trong một vấn hầu như thế nào? Sau đây là thứ tự một vấn hầu cơ bản:

Thứ tự các giá trong một vấn hầu như thế nào? Sau đây là thứ tự một vấn hầu cơ bản:

- Thứ nhất là hàng thánh mẫu: trong vấn hầu sau khi phủ khăn, thanh đồng ngồi xếp bằng, công văn sẽ bắt đầu hát văn mời thánh mẫu, trước tiên là mẫu cửu trùng (có khi là mẫu thượng thiên), sau là mẫu thượng ngàn, và cuối là mẫu thoải.
Khi mẫu giá ngự thì không được lật khăn phủ diện, dùng hương sống đế khấn và khai quang. Riêng mẫu thoải vì thuộc hàng thủy nên dùng hương chín.

- Thứ 2 là hàng nhà Trần (nếu thanh đồng có mệnh kim chi đôi nước sẽ hầu nhà Trần, nếu không thì công văn dâng văn tiếp hàng thứ 3)

- Thứ 3 là hàng chúa: trước tiên là chúa đệ nhất tây thiên, sau là chúa đệ nhị nguyệt hồ, chúa đệ tam Cao Mại, chúa đệ tứ Thác Bờ, rồi đến chúa Giao Long, bà chúa Năm phương, có khi thanh đồng có duyên với Bà chúa kho, Bà chúa Cà Phê, Bà chúa tộc mọi, bà chúa Then,... thì hầu theo duyên của thanh đồng. Nhưng thường được hầu sau ngũ vị chúa bà (5 bà chúa đầu tiên trong đạo mẫu).

- Thứ 4 là ngũ vị tôn quan: thường thanh đồng sẽ hầu 5 vị quan lớn bao gồm vương quan đệ nhất thượng thiên, vương quan đệ nhị thượng ngàn, vương quan đệ tam thoải phủ, vương quan đệ tứ khâm sai, và vương quan đệ ngũ Tuần Tranh.
Ngoài ngũ vị tôn quan, khi thanh đồng có duyên có thể hầu thêm lục phủ tôn quan. Thường hầu nhất là quan Điều Thất và quan Hoàng Triệu.

- Thứ 5 là hàng chầu: bao gồm mười hai vị chầu bà, chầu đệ thất thượng thiên, chầu đệ nhị thượng ngàn, chầu đệ tam thoải phủ, chầu đệ tứ khâm sai, chầu năm suối Lân, chầu lục Cung Nương, chầu bảy Tân La, chầu tám Bát Nàn, chầu chín Cửu trùng, chầu mười Đồng Mỏ, chầu bé Bắc Lệ, chầu thủ đền - thủ điện.
Thường về nhất là các vị: chầu đệ nhị, chầu lục, chầu tám, chầu mười và chầu bé. Riêng chầu đệ tam nếu theo lối hầu cổ khi chầu về, thì chỉ xoay ngang khăn phủ diện, chầu ngồi nghe văn thôi.

- Thứ 6 là hàng hoàng: trong đạo mẫu Việt hàng quan hoàng có mười vị, tương ứng từ ông hoàng đệ nhất thượng thiên, ông hoàng đệ nhị thượng ngàn - hoàng đôi, ông hoàng đệ tam thoải phủ - hoàng bơ, ông hoàng đệ tứ, ông hoàng năm, ông hoàng sáu, ông hoàng bảy Bảo Hà, ông tám Bát Nùng, ông chín Cờn môn hay ông chín thượng ngàn và cuối cùng là ông mười Nghệ An.
Trong thập vị ông hoàng thường hầu nhất là ông hoàng đôi, ông hoàng bơ, ông hoàng bảy, ông chín (ở miền đồng bằng thì hầu ông chín Cờn Môn, còn trên miền núi và khu vực miền trung thì thường hầu ông chín thượng ngàn) và ông hoàng mười.

- Thứ 7 là hàng cô: có mười hai vị thuộc hàng cô trong hầu thánh, cô đệ nhất thượng thiên, cô đệ nhị thượng ngàn - cô đôi, cô đệ tam thoải phủ - cô Bơ, cô Ba Bơ, cô tư Ỷ La, cô năm Suối Lân, cô sáu Lục Cung, cô bảy Kim Giao, cô tám Đồi chè, cô chín Sòng Sơn - cô chín suối, cô mười Mỏ Ba - Đồng Mỏ, cô bé thượng ngàn, cô bé thoải.
Thường hầu nhất là giá cô đôi, cô bơ, cô chín và cô bé thượng ngàn.

- Và cuối cùng là hàng cậu: có mười hai cậu nhưng trong vấn hầu thường chỉ hầu cậu bé, cũng có khi là cậu nhất thượng thiên, hay cậu bơ thoải phủ.

 
 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Liên hệ

Trang Chia Sẻ Tâm Linh Cho Người Việt

 

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

  

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

 

zalo